Portal
Rekrutacja
06.02.2019 Przedszkole Nr 2
grafika

ZASADY REKRUTACJI
DZIECI
DO PRZEDSZKOLA NR 2
W NAKLE NAD NOTECIĄ

 

1. Rekrutację dzieci do Przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor przedszkola w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców zamieszczonego w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Termin składania deklaracji od dnia 22 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. Nie złożenie deklaracji we wskazanym terminie spowoduje objęcie dziecka procedurą rekrutacyjną wg nowych zasad.

 

3. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o :

1) wielodzietności rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) samotnym wychowaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

4. Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią, na rok szkolny 2019/2020 - Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n. Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Harmonogram terminów
postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, 
w tym terminów składania dokumentów
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią, na rok szkolny 2019/2020 

 

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do dnia
31 stycznia 2019 r.

..................

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Złożenie w przedszkolu/szkole deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 od dnia
22 lutego 2019 r.
do dnia
28 lutego 2019 r.
......................
Rekrutacja

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 od 1 marca 2019 r.

do 21 marca 2019 r.

 

 od 24 kwietnia 2019 r.

 do 7 maja 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów powterdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

 

do 9 kwietnia 2019 r.

 

 

do 22 maja 2019 r.

Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

 

do 10 kwietnia 2019 r.

 

do 23 maja 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11 kwietnia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.

od 23 maja 2019 r.
do 31 maja 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 23 kwietnia 2019 r.

do 6 czerwca 2019 r.

 

5. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 

6. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria : 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

7. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria - ustalone uchwałą Nr XLIV/889/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią. 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

    

 1.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie Gminy Nakło nad Notecią

 4

Zaświadczenie

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola/szkoły, do którego ubiega się kandydat  4 Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych
 3. Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują  5 Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

 4.

Jeden z rodziców/oiekunów prawnych pracuje

 3

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

 5.

Przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych uczy się w szkole lub studiuje

 1

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych


8.
 W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolu publicznym/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, kolejność przyjęć ustala się o kryterium daty urodzenia kandydata. Preferowana będzie kolejność od najstarszego do najmłodszego kandydata.

 

9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez  dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

 

11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 9. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

12. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

 

13. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora  przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje   wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

15. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz  dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca  okresu, w którym  dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

 

16. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania   rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba, że na  rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT